บจก. เวิลด์ไวด์ทรานสเลชั่นบายสุภัชชา
โทร 02-267-3338, 081-648-4859, 086-349-5441
 • th

ตัวอย่างคำแปลแบบฟอร์มเอกสารราชการ


ตัวอย่างคำแปลแบบฟอร์มเอกสารราชการ

ตัวอย่างคำแปลแบบฟอร์มเอกสารราชการ

 

ตัวอย่างคำแปลแบบฟอร์มการทะเบียนราษฎร การทะเบียนครอบครัว คำแปลแบบฟอร์มอื่นๆ (การแปลเอกสารต้องแปลให้สอดคล้องกับข้อความที่ปรากฎในต้นฉบับเอกสารภาษาไทย ตัวอย่างการแปลนี้ให้ใช้เป็นแนวทางในการแปลเท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์สำหรับการตรวจแก้ใดๆ โดยเจ้าหน้าที่)

 • สูติบัตร ท.ร.1 รุ่นใหม่ ท.ร. 1 ตอน 1  ท.ร.1 ตอน 2 ท.ร. 19 ตอน 1 ท.ร. 19 ตอน 4
 • มรณบัตร ท.ร. 4 ตอน 1 ท.ร.4 ตอน 2
 • หนังสือสำคัญการจัดตั้งนามสกุล แบบ ช. 2
 • หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ แบบ ช. 3 แบบที่ 1  แบบที่ 2
 • หนังสือสำคัญการเปลี่ยนนามสกุล  แบบ ช. 4 แบบที่1 แบบที่ 2
 • หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อ-สกุล   แบบ ช.5
 • บัตรประจำตัวประชาชน แบบที่ 1 แบบที่ 2
 • ทะเบียนบ้าน ท.ร.14
 • แบบรับรองรายการทะเบียนราษฎร ท.ร.14/1
 • ข้อมูลส่วนบุคคลขณะขอมีบัตร
 • ทะเบียนสมรส คร. 2 แบบที่ 1 แบบที่ 2
 • ใบสำคัญการสมรส คร. 3 แบบที่ 1 แบบที่ 2
 • ทะเบียนหย่า คร. 6
 • ใบสำคัญการหย่า คร. 7 แบบที่1 แบบที่ 2
 • ทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว คร. 22
 • หนังสือรับรองการใช้คำนำหน้านาม