บจก. เวิลด์ไวด์ทรานสเลชั่นบายสุภัชชา
โทร 02-267-3338, 081-648-4859, 086-349-5441
  • th

กองหนังสือเดินทาง


กองหนังสือเดินทาง

กองหนังสือเดินทาง

 

 

กองหนังสือเดินทาง

มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการเกี่ยวกับหนังสือเดินทางและเอกสารเดินทางให้แก่คนสัญชาติไทย

กองหนังสือเดินทาง แบ่งส่วนราชการเป็น 10 ฝ่าย ได้แก่ 

- ฝ่ายอำนวยการ
- ฝ่ายหนังสือเดินทางธรรมดา 
- ฝ่ายหนังสือเดินทางทูตและราชการ
- ฝ่ายตรวจสอบประวัติ 
- ฝ่ายผลิตเล่มหนังสือเดินทาง 
- ฝ่ายบันทึกและแก้ไขหนังสือเดินทาง 
- ฝ่ายจ่ายเล่มหนังสือเดินทาง และไปรษณีย์ 
- ฝ่ายหนังสือเดินทางไทยในต่างประเทศ
- ฝ่ายพัฒนาระบบหนังสือเดินทาง
- ฝ่ายกฎหมายและระเบียบหนังสือเดินทาง  

 

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวในกรุงเทพฯ จำนวน 4 แห่ง ได้แก่

- สำนักงานฯปิ่นเกล้า 
- สำนักงานฯบางนา 
- สำนักงานฯศูนย์แรงงาน 
- สำนักงานฯศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวในส่วนภูมิภาค จำนวน 12 แห่ง ได้แก่

- สำนักงานฯเชียงใหม่ 
- สำนักงานฯพิษณุโลก 
- สำนักงานฯอุดรธานี 
- สำนักงานฯขอนแก่น 
- สำนักงานฯนครราชสีมา 
- สำนักงานฯอุบลราชธานี 
- สำนักงานฯสุราษฎร์ธานี 
- สำนักงานฯภูเก็ต 
- สำนักงานฯสงขลา 
- สำนักงานฯยะลา 
- สำนักงานฯนครสวรรค์ 
- สำนักงานฯจันทบุรี 
- สำนักงานฯ เชียงราย
- สำนักงานฯ เมืองพัทยา

 
ติดต่อกองหนังสือเดินทาง